Βοήθεια

Εγγυητικές επιστολές

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εγγυητικών Επιστολών

Πρόκειται για την βασική σελίδα των Εγγυητικών Επιστολών.

Στο κύριο μέρος της σελίδας βρίσκεται μία συνοπτική λίστα των ανοιχτών Εγγυητικών Επιστολών που υπάρχουν στο σύστημα, με επιλογή Αναλυτικής προβολής για κάθε μία από αυτές.

Στο επάνω μέρος εμφανίζονται όλα τα φίλτρα για τον περιορισμό της λίστας των Εγγυητικών. Τα φίλτρα που υπάρχουν διαθέσιμα είναι Εταιρείες, Τράπεζες, Έργα, Αναθέτουσες Αρχές και Τύποι Εγγυητικών, αλλά το καθένα από αυτά εμφανίζεται μόνο σε περίπτωση που περιέχει περισσότερες από μία επιλογές.

Στο δεξί μενού εμφανίζεται η επιλογή για προσθήκη μίας νέας Εγγυητικής Επιστολής στο σύστημα, καθώς και ο σύνδεσμος για τη λίστα των επιστραμμένων Εγγυητικών Επιστολών

Προσθήκη Νέας Εγγυητικής Επιστολής

Σελίδα για την καταχώρηση νέας Εγγυητικής στο σύστημα.

Τα πεδία Είδος Εγγυητικής, Τράπεζα, Χρέωση, Έργο και Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωτικά και οι τιμές τους προσδιορίζονται από την επιλογή στην αντίστοιχη λίστα.

Το πεδίο Αριθμός Εγγυητικής είναι υποχρεωτικό και η τιμή του μπορεί να είναι οποιοδήποτε αλφαριθμητικό. Αρχικό Ποσό είναι το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής την ημερομηνία που λαμβάνεται και πρέπει να είναι έγκυρος αριθμός.

Τα πεδία Έναρξη και Λήξη είναι η ημερομηνία που λήφθηκε η Εγγυητική Επιστολή και η θεωρητική ημερομηνία λήξης του αντίστοιχου έργου και πρέπει να είναι της μορφής dd/mm/yyyy. Επίσης το πεδίο Έναρξη είναι υποχρεωτικό.

Τα πεδία Λήξη και Ανάδοχος είναι προαιρετικά, αλλά συνιστάται η συμπλήρωση τους. Αυτό μπορεί να γίνει και σε επόμενο στάδιο μέσω της επεξεργασίας των στοιχείων της Εταιρείας.

Αναλυτική Αναφορά Εγγυητικής Επιστολής

Σελίδα επισκόπησης όλων των στοιχείων μιας Εγγυητικής Επιστολής, των Προμηθειών αυτής (εκκρεμών και πληρωμένων) και των μειώσεων στη τιμή της.

Το κύριο μέρος της σελίδας χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος φαίνονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της Εγγυητικής, όπως αυτά έχουν οριστεί κατά την καταχώρησή της.

Ακολουθεί αναλυτική λίστα με όλες τις Εκκρεμείς Προμήθειες γι αυτήν την Εγγυητική Επιστολή, από την ημέρα έναρξης, μέχρι τη σημερινή ημερομηνία. Για κάθε μία από τις προμήθειες παρέχεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο προκύπτει το ποσό της.

Στο τρίτο μέρος εμφανίζονται όλες οι πληρωμένες προμήθειες γι αυτήν την Εγγυητική (εάν υπάρχουν) και τέλος στο τέταρτο μέρος όλες οι μειώσεις που έχουν γίνει στο ποσό της Εγγυητικής με επιλογές για Επεξεργασία και Διαγραφή. Η Διαγραφή είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληρωμένες προμήθειες υπολογισμένες με βάση τη συγκεκριμένη τιμή

Στο δεξί μενού εμφανίζονται οι επιλογές για Επεξεργασία των στοιχείων της Εγγυητικής, Μείωση Τιμής και Επιστροφή της Εγγυητικής.

Τέλος υπάρχουν συντομεύσεις στο δεξί μενού για απ' ευθείας μετάβαση στις λίστες Εκκρεμών Προμηθειών, Πληρωμένων Προμηθειών και Μειώσεων Τιμών

Μείωση Τιμής Εγγυητικής Επιστολής

Σε αυτή τη σελίδα καταχωρούνται οι ενδεχόμενες μειώσεις της τιμής μίας Εγγυητικής Επιστολής.

Τα πεδία Νέο Ποσό και Ημερομηνία Μείωσης είναι και τα δύο υποχρεωτικά, και το πρώτο θα πρέπει να είναι αριθμός, ενώ το δεύτερο μία έγκυρη ημερομηνία της μορφής dd/mm/yyyy.

Περιορισμοί που υπάρχουν είναι ότι δεν μπορεί το ποσό που εισάγεται να είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο χρονολογικά ποσό που υπάρχει κατοχυρωμένο και επίσης, δεν είναι αποδεκτές ημερομηνίες που θα άλλαζαν τις τιμές των ήδη πληρωμένων προμηθειών.

Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής

Μέσω αυτής της σελίδας πραγματοποιείται η επιστροφή μίας Εγγυητικής Επιστολής.

Το πεδίο Ημερομηνία Επιστροφής είναι υποχρεωτικό και θα πρέπει να είναι έγκυρη ημερομηνία της μορφής dd/mm/yyyy.

Η Ημερομηνία Επιστροφής που εισάγεται θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη όλων των ημερομηνιών για τις Μειώσεις Τιμών που έχουν γίνει γι αυτή την Εγγυητική Επιστολή και επίσης μεταγενέστερη όλων των πληρωμένων προμηθειών.

Συγκεντρωτική Κατάσταση Επιστραμμένων Εγγυητικών Επιστολών

Πρόκειται για την βασική σελίδα των Επιστραμμένων Εγγυητικών Επιστολών.

Στο κύριο μέρος της σελίδας βρίσκεται μία συνοπτική λίστα των Επιστραμμένων Εγγυητικών Επιστολών που υπάρχουν στο σύστημα, με επιλογή Αναλυτικής προβολής για κάθε μία από αυτές.

Στο επάνω μέρος εμφανίζονται όλα τα φίλτρα για τον περιορισμό της λίστας των Εγγυητικών. Τα φίλτρα που υπάρχουν διαθέσιμα είναι Εταιρείες, Τράπεζες, Έργα, Αναθέτουσες Αρχές και Τύποι Εγγυητικών, αλλά το καθένα από αυτά εμφανίζεται μόνο σε περίπτωση που περιέχει περισσότερες από μία επιλογές.

Στο δεξί μενού εμφανίζεται σύνδεσμος για τη λίστα των τρεχουσών Εγγυητικών Επιστολών

Πληρωμές

Πληρωμή Προμηθειών

Μέσω αυτής της σελίδας πραγματοποιούνται όλες οι Πληρωμές Προμηθειών.

Στο επάνω μέρος εμφανίζονται όλα τα φίλτρα για τον περιορισμό του πλήθους των Προμηθειών. Τα φίλτρα που υπάρχουν διαθέσιμα είναι Εταιρείες, Τράπεζες, Έργα, Αναθέτουσες Αρχές και Τύποι Εγγυητικών, αλλά το καθένα από αυτά εμφανίζεται μόνο σε περίπτωση που περιέχει περισσότερες από μία επιλογές. Επίσης, υπάρχει και ένα πεδίο που δέχεται ημερομηνία, ώστε να περιορίσει το σύνολο των αποτελεσμάτων σε όλες την προμήθειες που εκκρεμούν, μέχρι αυτήν την ημερομηνία. Η προκαθορισμένη τιμή αυτού του πεδίου είναι η σημερινή. Το πεδίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαλήθευση των τιμών με βάση την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού από την τράπεζα ή για πρόβλεψη μελλοντικών εκκρεμοτήτων σε μια τράπεζα.

Στο κύριο μέρος της σελίδας εμφανίζονται όλες οι εκκρεμείς προμήθειες που υπάρχουν (με βάση τις ρυθμίσεις των φίλτρων) ταξινομημένες κατά Τράπεζα και Εγγυητική. Υπάρχει η δυνατότητα για μαζική πληρωμή προμηθειών και το συνολικό κόστος εμφανίζεται στο πεδίο Σύνολο. Στο πεδίο Ημ. Πληρωμής εισάγεται η ημερομηνία πληρωμής των προμηθειών και σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, αυτή θεωρείται ότι είναι η σημερινή.

Μετά την πληρωμή εμφανίζεται αναφορά της πληρωμής που κάνατε.

Αναφορές

Αναφορές

Αυτή η σελίδα περιέχει όλες τις κατηγορίες αναφορών οι οποίες είναι διαθέσιμες προς το χρήστη. Στο κύριο μέρος της σελίδας βρίσκονται οι σύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν στην κάθε κατηγορία αντίστοιχα.

Εγγυητικές ανά ημερομηνία λήξης

Αυτή η αναφορά παρουσιάζει τις Εγγυητικές Επιστολές που λήγουν τον επόμενο μήνα.

Σύνδεσμος προβολής χρησιμοποιείται για την επισκόπηση των αναλυτικών στοιχείων κάθε εγγυητικής.

Αναφορές ανά έργο

Αυτή η αναφορά παρουσιάζει στοιχεία για Εγγυητικές Επιστολές για κάθε έργου.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι το Σύνολο Εγγυητικών (ανοιχτών και επιστραμμένων), το Κόστος Εκκρεμών Προμηθειών και το Σύνολο Πληρωμένων Προμηθειών ανά εγγυητική και στο σύνολό τους.

Αναφορές ανά τράπεζα

Αυτή η αναφορά παρουσιάζει στοιχεία για Εγγυητικές Επιστολές για κάθε τράπεζα.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι το Σύνολο Εγγυητικών (ανοιχτών και επιστραμμένων), το Κόστος Εκκρεμών Προμηθειών και το Σύνολο Πληρωμένων Προμηθειών ανά εγγυητική και στο σύνολό τους.

Αναφορές ανά αναθέτουσα αρχή

Αυτή η αναφορά παρουσιάζει στοιχεία για Εγγυητικές Επιστολές για κάθε αναθέτουσα αρχή.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι το Σύνολο Εγγυητικών (ανοιχτών και επιστραμμένων), το Κόστος Εκκρεμών Προμηθειών και το Σύνολο Πληρωμένων Προμηθειών ανά εγγυητική και στο σύνολό τους.

Υπολογισμός κόστους

Με την αναφορά αυτή μπορείτε να διαπιστώσετε σε ποια τράπεζα σας συμφέρει περισσότερο να εκδώσετε την εγγυητική σας με βάση τα όρια που σας έχουν τεθεί και τους συντελεστές ανά τύπο εγγυητικής.

Αναφορές ανά τύπο εγγυητικής

Αυτή η αναφορά παρουσιάζει στοιχεία για Εγγυητικές Επιστολές για κάθε τύπο εγγυητικής.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι το Σύνολο Εγγυητικών (ανοιχτών και επιστραμμένων), το Κόστος Εκκρεμών Προμηθειών και το Σύνολο Πληρωμένων Προμηθειών ανά εγγυητική και στο σύνολό τους.

Αναφορές ανά εταιρεία

Αυτή η αναφορά παρουσιάζει στοιχεία για Εγγυητικές Επιστολές για κάθε εταιρεία.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι το Σύνολο Εγγυητικών (ανοιχτών και επιστραμμένων), το Κόστος Εκκρεμών Προμηθειών και το Σύνολο Πληρωμένων Προμηθειών ανά εγγυητική και στο σύνολό τους.

Οφειλές Επόμενου Μήνα

Αυτή η αναφορά παρουσιάζει στοιχεία για τις δόσεις που λήγουν μέσα στον προσεχή μήνα. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε έγκαιρα για τις εκκρεμότητές σας και να επιστρέψετε κάποια εγγυητική χωρίς να χρεωθείτε προμήθειες για νέο τρίμηνο.

Τρέχοντες Συντελεστές ανά Εταιρεία

Αυτή η αναφορά παρουσιάζει τους τρέχοντες συντελεστές για κάθε τύπο και τράπεζα ανά εταιρεία.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις

Αυτή η σελίδα περιέχει όλες τις κατηγορίες ρυθμίσεων οι οποίες είναι διαθέσιμες προς το χρήστη για τροποποίηση και εισαγωγή δεδομένων στην εφαρμογή που αφορούν Εταιρείες, Τράπεζες, Αναθέτουσες Αρχές, Έργα και Τύπους Εγγυητικών Επιστολών.

Στο κύριο μέρος της σελίδας βρίσκονται οι σύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν στην κάθε κατηγορία αντίστοιχα.

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εταιρειών

Πρόκειται για την βασική σελίδα των ρυθμίσεων, όσον αφορά τις εταιρείες που είναι καταχωρημένες στο σύστημα.

Στο κύριο μέρος της σελίδας βρίσκεται μία συνοπτική λίστα των εταιρειών που υπάρχουν στο σύστημα, με επιλογή Αναλυτικής προβολής για κάθε μία από αυτές.

Στο δεξί μενού εμφανίζεται η επιλογή για προσθήκη μίας νέας Εταιρείας στο σύστημα.

Προσθήκη Εταιρείας

Σελίδα για την επεξεργασία των στοιχείων μίας ήδη καταχωρημένης εταιρείας στο σύστημα.

Το πεδίο Επωνυμία πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά και δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλη Εταιρεία ήδη καταχωρημένη στο σύστημα με την ίδια Επωνυμία.

Τα πεδία ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, FAX είναι προαιρετικά, αλλά συνιστάται η συμπλήρωση τους. Αυτό μπορεί να γίνει και σε επόμενο στάδιο μέσω της επεξεργασίας των στοιχείων της Εταιρείας

Προβολή Εταιρείας

Σε αυτή τη σελίδα προβάλλονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία μίας Εταιρείας, εφόσον αυτά είχαν συμπληρωθεί κατά την εισαγωγή της.

Στο δεξί μενού δίνεται η δυνατότητα για Επεξεργασία των στοιχείων, αλλά και για διαγραφή της Εταιρείας από το σύστημα.

Σημειώνεται ότι η διαγραφή της Εταιρείας επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει καμία Εγγυητική Επιστολή (ανοιχτή ή επεστραμμένη) στο σύστημα που να σχετίζεται με την συγκεκριμένη Εταιρεία.

Συγκεντρωτική Κατάσταση Τύπων Εγγυητικών Επιστολών

Πρόκειται για την βασική σελίδα των ρυθμίσεων, όσον αφορά τους τύπους εγγυητικών που είναι καταχωρημένοι στο σύστημα.

Στο κύριο μέρος της σελίδας βρίσκεται μία συνοπτική λίστα των τύπων που υπάρχουν στο σύστημα, με επιλογή Αναλυτικής προβολής για κάθε έναν από αυτούς.

Στο δεξί μενού εμφανίζεται η επιλογή για προσθήκη μίας νέου Τύπου Εγγυητικής στο σύστημα.

Συγκεντρωτική Κατάσταση Τραπεζών

Πρόκειται για την βασική σελίδα των ρυθμίσεων, όσον αφορά τις Τράπεζες που είναι καταχωρημένες στο σύστημα.

Στο κύριο μέρος της σελίδας βρίσκεται μία συνοπτική λίστα των Τραπεζών που υπάρχουν στο σύστημα, με επιλογή Αναλυτικής προβολής για κάθε μία από αυτές.

Στο δεξί μενού εμφανίζεται η επιλογή για προσθήκη μίας νέας Τράπεζας στο σύστημα.

Προσθήκη Νέας Τράπεζας

Σελίδα για την καταχώρηση νέας Τράπεζας στο σύστημα.

Το πεδίο Επωνυμία πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά και δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλη Τράπεζα ήδη καταχωρημένη στο σύστημα με την ίδια Επωνυμία.

Τα πεδία Τηλέφωνο, Διεύθυνση και Πρόσωπο Επικοινωνίας είναι προαιρετικά, αλλά συνιστάται η συμπλήρωση τους. Αυτό μπορεί να γίνει και σε επόμενο στάδιο μέσω της επεξεργασίας των στοιχείων της Εταιρείας

Προσθήκη Νέου Συντελεστή

Σελίδα για την καταχώρηση Συντελεστών για τον Υπολογισμό των προμηθειών κάθε Τράπεζας..

Κάθε συντελεστής περιλαμβάνει δυο τιμές: Την ελάχιστη δόση προμήθειας και τον ποσοστιαίο συντελεστή του ποσού της εγγυητικής που δίνει το ποσό της προμήθειας.

Οι συντελεστές κάθε τράπεζας μπορεί να διαφοροποιούνται ανά τύπο εγγυητικής και εταιρεία και έχουν ισχύ από την ημερομηνία που δηλώνεται ως την προσθήκη νεότερων, ενημερωμένων.

Προσθήκη Ορίου Τράπεζας

Σελίδα για την καταχώρηση των Ορίων εγγυητικών επιστολών που μπορεί να προμηθευτεί κάθε εταιρεία ανά τράπεζα.

Τα όριο κάθε τράπεζας μπορεί να διαφοροποιούνται ανά τύπο εγγυητικής και εταιρεία .

Στοιχεία Τράπεζας

Σε αυτή τη σελίδα προβάλλονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία μίας Τράπεζας, εφόσον αυτά είχαν συμπληρωθεί κατά την εισαγωγή της. Επίσης, εμφανίζεται μία λίστα με τους τρέχοντες (του πιο πρόσφατους ημερολογιακά) συντελεστές για τους Τύπους Εγγυητικών που παρέχει η Τράπεζα.

Για κάθε Συντελεστή δίνεται η δυνατότητα Επεξεργασίας και Διαγραφής, αλλά αυτές επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληρωμένες προμήθειες που να εξαρτώνται από αυτόν.

Στο δεξί μενού δίνεται η δυνατότητα για Επεξεργασία των στοιχείων της Τράπεζας, για Προσθήκη ενός καινούριου Συντελεστή, για προβολή όλων των παλαιότερων Συντελεστών, αλλά και για διαγραφή της Τράπεζας από το σύστημα.

Σημειώνεται ότι η διαγραφή της Τράπεζας επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει καμία Εγγυητική Επιστολή (ανοιχτή ή επεστραμμένη) στο σύστημα που να σχετίζεται με την συγκεκριμένη Τράπεζα.

Συγκεντρωτική Κατάσταση Αναθέτουσων Αρχών

Πρόκειται για την βασική σελίδα των ρυθμίσεων, όσον αφορά τις Αναθέτουσες Αρχές που είναι καταχωρημένες στο σύστημα.

Στο κύριο μέρος της σελίδας βρίσκεται μία συνοπτική λίστα των Αναθετουσών Αρχών που υπάρχουν στο σύστημα, με επιλογή Αναλυτικής Προβολής για κάθε μία από αυτές.

Στο δεξί μενού εμφανίζεται η επιλογή για προσθήκη μίας νέας Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα.

Προσθήκη Νέας Αναθέτουσας Αρχής

Σελίδα για την καταχώρηση νέας Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα.

Το πεδίο Επωνυμία πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά και δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλη Αναθέτουσα Αρχή ήδη καταχωρημένη στο σύστημα με την ίδια Επωνυμία.

Τα πεδία Τηλέφωνο, Διεύθυνση και Πρόσωπο Επικοινωνίας είναι προαιρετικά, αλλά συνιστάται η συμπλήρωση τους. Αυτό μπορεί να γίνει και σε επόμενο στάδιο μέσω της επεξεργασίας των στοιχείων της Αναθέτουσας Αρχής

Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργων

Πρόκειται για την βασική σελίδα των ρυθμίσεων, όσον αφορά τα Έργα που είναι καταχωρημένα στο σύστημα.

Στο κύριο μέρος της σελίδας διακρίνονται δύο λίστες. Στην πρώτη παρατίθεντε όλα τα Έργα που είναι στο σύστημα και είναι ενεργά, ενώ στη δεύτερη όλα τα Έργα που έχουν απενεργοποιηθεί από το χρήστη. Και στις δύο λίστες υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν στην αναλυτική προβολή του κάθε Έργου

Στο δεξί μενού εμφανίζεται η επιλογή για προσθήκη ενός νέου Έργου στο σύστημα.

Προσθήκη Νέου Έργου

Σελίδα για την καταχώρηση ενός νέου Έργου στο σύστημα.

Το πεδίο Επωνυμία πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά και δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλο Έργο ήδη καταχωρημένο στο σύστημα με την ίδια Επωνυμία.

Προβολή Έργου

Σε αυτή τη σελίδα προβάλλονται αναλυτικά τα στοιχεία ενός Έργου και παρέχονται οι απαραίτητες λειτουργίες για τη διαχείριση των έργων που είναι καταχωρημένα στο σύστημα.

Στο δεξί μενού δίνεται η δυνατότητα για Επεξεργασία των στοιχείων, για διαγραφή του Έργου από το σύστημα, για αλλαγή κατάστασης (ενεργοποίηση και απενεργοποίηση έργου) αλλά και για προβολή αναλυτικής αναφοράς, όλων των Εγγυητικών που υπάρχουν για αυτό το Έργο.

Σημειώνεται ότι η διαγραφή του Έργου επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει καμία Εγγυητική Επιστολή (ανοιχτή ή επεστραμμένη) στο σύστημα που να σχετίζεται με αυτό.

Εγγραφή στην υπηρεσία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία για 1 μήνα χωρίς καμία δέσμευση.

Κάνετε τώρα αίτηση για δωρεάν εγγραφή στην υπηρεσία.

Για την χρήση της υπηρεσίας SilkBonds, προτιμήστε τον Mozilla Firefox.

Mozilla Firefox